Categories
About Us FxPro Group

Protecting Client Funds

[:en]As a regulated entity, FxPro meets the following regulatory requirements relating to client funds:

Segregation of Funds

All client funds deposited with FxPro are fully segregated from the company’s own funds and are kept in separate bank accounts. This ensures that funds belonging to clients cannot be used for any other purpose. Our interim and annual financial reports are audited in Cyprus by PWC, a leading global financial auditor, ensuring that our operations are conducted to the highest possible standards.

Investor Protection

FxPro UK Limited is a member of the Financial Services Compensation Scheme (FSCS) and FxPro Financial Services Limited is a member of the Investor Compensation Fund (ICF). Eligibility depends on the status and the nature of the claim. Please refer to our legal documentation and compensation policy for further details.

Additional measures we take

FxPro is partnered with several major banking institutions, with client funds kept in banks such as Barclays Bank PLC, Bank of America, and Royal Bank of Scotland. Internal limits ensure a diversification of client funds among banks, while credit risk is regularly monitored. Client funds are only kept in jurisdictions where segregation of client funds is supported by the local legal framework.

FxPro offers Negative Balance Protection guarantee to all clients as part of the Client Agreement, as long as it is not manipulated and is accepted in good faith. We are committed to a strict policy ensuring that clients may never lose more than their total deposits.[:fr]En tant qu’entité réglementée, FxPro répond aux exigences réglementaires suivantes relatives aux fonds des clients:

Séparation des fonds

Les fonds des clients déposés auprès de FxPro sont conservés séparément de ceux de la société, dans des comptes bancaires distincts. Cela garantit que les fonds appartenant aux clients ne puissent pas être utilisés à d’autres fins. Nos états financiers annuels et intermédiaires sont vérifiés à Chypre par PWC, l’un des principaux cabinets d’audit au monde, pour veiller à ce que nos opérations soient menées dans le respect des normes les plus strictes.

Protection des investisseurs

FxPro UK Limited est membre du Programme d’indemnisation de services financiers (FSCS) et FxPro Financial Services Limited est membre du Fonds d’indemnisation des investisseurs (ICF). L’admissibilité dépend du statut et de la nature de la réclamation. Veuillez consulter notre documentation légale et nos règles d’indemnisation pour de plus amples détails.

Les mesures supplémentaires que nous prenons

Les fonds des clients de FxPro sont déposés sur des comptes séparés auprès de banques internationales telles que Barclays PLC, Bank of America et RBS. Des limites internes assurent une diversification des fonds de la clientèle des banques, tandis que le risque de crédit est régulièrement contrôlé. Les fonds des clients ne sont conservés que dans les juridictions où la séparation des fonds des clients est admise dans le cadre juridique local.

FxPro offre une garantie de protection contre le solde négatif à tous ses utilisateurs dans le cadre de l’Accord client, pour autant que ladite garantie ne soit pas manipulée et soit acceptée de bonne foi. Nous nous engageons à une politique stricte assurant que les clients n’encourent jamais le risque de perdre davantage que leurs dépôts totaux.[:de]Als reguliertes Brokerhaus erfüllt FxPro die folgenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Kundengelder:

Trennung von Geldern

Alle Kundengelder, die bei FxPro eingezahlt werden, werden komplett von den eigenen Geldern des Unternehmens getrennt und auf verschiedenen Bankkonten verwahrt. Dies stellt sicher, dass Gelder, die den Kunden gehören, nicht für andere Zwecke verwendet werden können. Unsere Zwischen- und Jahresberichte werden in Zypern von PWC geprüft, einem weltweit führenden Finanz-Wirtschaftsprüfer, um sicherzustellen, dass unser Geschäftsbetrieb mit den höchstmöglichen Standards ausgeführt wird.

Investorenschutz

FxPro UK Limited ist Mitglied des Financial Services Compensation Scheme (FSCS) und FxPro Financial Services Limited ist Mitglied des Einlagensicherungsfonds (ICF). Die Qualifikation hängt vom Status und der Natur des Anspruchs ab. Bitte lesen Sie unsere rechtliche Dokumentation und Kompensationsrichtlinie durch, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Zusätzliche Maßnahmen

Die Gelder von FxPro-Kunden werden in getrennt geführten Konten bei globalen Banken wie Barclays PLC, Bank of America und RBS hinterlegt. Interne Limits gewährleisten eine Diversifizierung von Kundengeldern unter den Banken während das Kreditrisiko regelmäßig überwacht wird. Kundengelder werden nur in Ländern gehalten in denen die Segregierung von Kundengeldern auch durch Gesetzgebung lokal unterstützt wird.

FxPro bietet allen Kunden die “Negative Balance Protection” Garantie als Teil des Client Agreement, solange diese nicht manipuliert wird und in gutem Glauben akzeptiert wird. Wir verpflichten uns zu einem strikten Grundsatz um sicher zu stellen, dass Kunden niemals mehr verlieren können als Ihre ursprüngliche Einlagen.[:it]Come entità regolata, FxPro soddisfa i seguenti requisiti regolatori relativi ai fondi dei clienti:

Segregazione dei fondi

Tutti i fondi depositati dai clienti su FxPro sono completamente segregati dai fondi della società e vengono tenuti in conti segregati. Ciò garantisce che i fondi di proprietà dei clienti non possano essere utilizzati per altri scopi. I nostri rapporti finanziari infrannuali e annuali vengono controllati a Cipro da PWC, uno dei maggiori auditor finanziari a livello globale, al fine di assicurare che le nostre operazioni vengano condotte in conformità con i più elevati standard possibili.

Protezione degli investitori

FxPro UK Limited è membro del Financial Services Compensation Scheme (FSCS) e FxPro Financial Services Limited è membro dell’Investors Compensation Fund (ICF). L’ammissibilità dipende dallo stato e dalla natura della richiesta. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla nostra documentazione legale e alla politica di rimborso.

Misure addizionali da noi adottate

I fondi dei clienti di FxPro sono depositati in conti separati presso alcune delle banche più importanti del mondo, quali Barclays PLC, Bank of America e RBS. I limiti interni assicurano una diversificazione dei fondi dei clienti tra le varie banche, tenendo in questo modo costantemente sotto controllo il rischio di insolvenza. I fondi dei clienti vengono detenuti solo in giurisdizioni nelle quali la segregazione dei fondi dei clienti è supportata in ambito legislativo.

FxPro offre la garanzia Protezione da Saldo Negativo a tutti i propri clienti come parte dell’Accordo col Cliente, a condizione che tale garanzia non sia oggetto di manipolazioni e venga accettata in buona fede. Ci impegniamo fortemente nell’assicurarci che i clienti non perdano mai più del proprio deposito totale.[:hu]Mint szabályozott vállalkozás , az FxPro megfelel az ügyfelek pénzeszközeire vonatkozó alábbi előírásoknak :

Tőke elkülönítése

Az FxPro-n keresztül befizetett ügyféltőke teljesen külön van kezelve a vállalat saját tőkéjétől, külön bankszámlákon. Ez biztosítja, hogy az ügyfelekhez tartozó tőke nem használható fel más célból. A féléves és éves pénzügyi jelentéseket a ciprusi PWC ellenőrzi, mely egy vezető, globális, könyvvizsgáló szerv, biztosítva azt, hogy a lehető legmagasabb mércék szerinti eljárásmódoknak is megfeleljünk.

Befektetővédelem

Az FxPro UK Limited a Financial Services Compensation Scheme (FSCS) és az FxPro Financial Services Limited az Investors Compensation Fund (ICF) tagja. A jogosultság a kérvény természetétől és státuszától függ. Kérjük, további információért tekintse meg a jogi dokumentumokat és a kompenzációs irányelvet.

További intézkedések amiket veszünk

Az FxPro számos jelentős bankkal, mint például a Barclays Bank PLC, Bank of America és a Royal Bank of Scotland áll partnerségi viszonyban. A belső határok biztosítják az ügyfelek pénzeszközeinek a diverzifikálását a bankok között, míg a hitelkockázat rendszeresen ellenőrizve vannak. Az ügyfél alapok kirárólagosan olyan országokban vannak tartva, ahol az ügyfél pénzeszközeinek az elkülönítése támogatva van a helyi jogi keret által.

Az FxPro-nál minden egyes kereskedőnk számára biztosítunk negatív egyenleg elleni védelmet , egy hozzáadott biztonsági szintként. Ez azt foglalja magában, hogy még abban az esetben is , ha egy pozícíó az ellenkező irányba mozogna, ez soha nem fogja Önt arra vezetni, hogy többet veszítsen mint amivel Ön a számláján rendelkezik. Ezt a szolgáltatást a mi saját költségeinken biztosítjuk, illetve jelenleg ez nem egy hatósági előírás.[:pl]Jako podmiot objęty regulacją, FxPro spełnia następujące wymogi prawne odnoszące się do funduszy klientów:

Wydzielenie środków

Wszystkie środki zdeponowane w FxPro są w pełni wydzielone i trzymane na innych rachunkach bankowych niż fundusze własne firmy. Zapewnia to, że środki należące do klientów nie mogą zostać wykorzystane do żadnego innego celu. Nasze międzyokresowe i roczne raporty finansowe są audytowane na Cyprze przez PWC, wiodącego światowego audytora finansowego, co gwarantuje, że nasza działalność jest prowadzona w zgodzie z najwyższymi możliwymi standardami.

Ochrona inwestorów

Spółka FxPro UK Limited jest członkiem Programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS, a FxPro Financial Services Limited jest członkiem Funduszu Kompensacji Inwestorów (ICF). Kwalifikacja roszczenia zależy od jego statusu i typu. Prosimy przejrzeć naszą dokumentację prawną i politykę kompensacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dodatkowe działania, które podejmujemy

Fundusze klientów FxPro deponowane są na odrębnych kontach w takich światowych bankach jak Barclays PLC, Bank of America czy RBS. Wewnętrzne limity zapewniają dywersyfikację funduszy klientów pomiędzy bankami, podczas gdy ryzyko kredytowe jest regularnie monitorowane. Fundusze klientów są przechowywane tylko w jurysdykcjach, gdzie podział środków klientów jest wspierany przez lokalne ramy prawne.

FxPro oferuje gwarantowaną Ochronę przed Saldem Ujemnym dla wszystkich klientów w ramach umowy klienta, pod warunkiem że nie jest to wykorzystywane i akceptowane w dobrej wierze. Jesteśmy zobowiązani do ścisłej polityki zapewniającej, że klienci nie mogą stracić więcej niż ich cały kapitał.[:pt]Como entidade Regulada, a FxPro cumpre os seguintes requisitos regulatórios em relação aos fundos dos clientes:

Segregação de Fundos

Todos os fundos de clientes depositados na FxPro estão totalmente segregados dos fundos próprios da empresa e são mantidos em contas bancárias separadas. Isto garante que todos os fundos pertencentes aos clientes não possam ser utilizados para qualquer outro fim. Os nossos relatórios financeiros intercalares e anuais são auditados no Chipre pela PWC, uma empresa de auditoria financeira líder global, assegurando que as nossas operações são conduzidas em conformidade com os mais elevados padrões possíveis.

Proteção do Investidor

A FxPro UK Limited é um membro do Sistema de Compensação dos Serviços Financeiros (FSCS) e a FxPro Financial Services Limited é um membro do Investors Compensation Fund (ICF). A elegibilidade depende do estado e da natureza da reclamação. Por favor, consulte a nossa documentação legal e a política de compensação para obter mais detalhes.

Medidas adicionais que tomamos

A FxPro é parceira de algumas das principais instituições bancárias, com os fundos dos clientes a serem mantidos em bancos como o Barclays Bank PLC, Bank of America e Royal Bank of Scotland. Limites internos garantem uma diversificação dos fundos dos clientes entre os bancos, enquanto que o risco de crédito é monitorizado regularmente. Os fundos dos clientes são mantidos somente em jurisdições onde a segregação dos fundos dos clientes é suportada pela estrutura legal local.

A FxPro oferece uma Proteção contra Saldos Negativos a todos os seus clientes como parte do Acordo de Cliente, desde que a mesma não seja manipulada e seja aceite em boa fé. Assumimos o compromisso de uma rigorosa política de garantia aos clientes de que nunca possam perder mais do que o total dos seus depósitos.[:ru]Будучи регулируемым форекс-брокером, FxPro выполняет следующие нормативные требования в отношении клиентских средств:

Разделение средств

Все средства клиентов, переведенные в FxPro, полностью отделены от собственных средств компании и хранятся на отдельных банковских счетах. Это гарантирует, что принадлежащие клиентам средства не будут использоваться для других целей. Для обеспечения высоких стандартов осуществления нашей деятельности аудит наших промежуточных и ежегодных финансовых отчетов выполняется на Кипре компанией PWC — ведущим глобальным финансовым аудитором.

Защита инвесторов

FxPro UK Limited является членом Программы компенсаций в сфере финансовых услуг (FSCS), а FxPro Financial Services Limited — членом Компенсационного фонда для инвесторов (ICF). Право на получение защиты зависит от статуса и характера требования. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей юридической документацией и политикой компенсации для получения дополнительной информации.

Дополнительные меры, которые мы принимаем

Средства клиентов FxPro хранятся на отдельных счетах во всемирно известных банках, таких как Barclays PLC, Bank of America и RBS. Внутренние ограничения обеспечивают распределение клиентских средств по этим банкам, при этом происходит постоянный контроль кредитных рисков. Клиентские средства хранятся только в юрисдикциях тех стран, где сегрегация поддерживается нормативно-правовой базой.

FxPro предоставляет всем клиентам защиту от отрицательного баланса в рамках Клиентского соглашения при условии отсутствия манипуляций и добросовестном отношении. Мы привержены строгой политике, чтобы убедиться, что наши клиенты не могут потерять больше их общей суммы депозитов.[:es]Como entidad regulada, FxPro sigue los siguientes requisitos regulatorios en relación a los fondos de los clientes:

Segregación de Fondos

Todos los fondos de clientes depositados con FxPro son segregados completamente de los fondos propios de la compañía y se encuentran depositados en cuentas bancarias separadas. Esto garantiza que los fondos que pertenecen a nuestros clientes no puedan ser utilizados para cualquier otro propósito. Nuestros Balances son auditados por PWC, un auditor financiero global líder, asegurando de este modo que nuestras operaciones son conformes a los mejores estándares de la industria.

Protección del inversor

FxPro UK Limited es miembro del Plan de Compensación de Servicios Financieros (FSCS) y FxPro Financial Services Limited es miembro del Investors Compensation Fund (ICF). La elegibilidad depende del estatus y la naturaleza de la reclamación. Por favor, consulte nuestra documentación legal y la política de compensación para obtener más detalles.

Medidas adicionales que implementamos

Los fondos de los clientes de FxPro están depositados en cuentas segregadas en bancos globales, Barclays PLC, Bank of America y RBS. Límites internos garantizan una diversificación de los fondos de los clientes entre bancos, mientras que el riesgo de crédito es monitorizado regularmente. Los fondos de clientes se mantienen en jurisdicciones donde la segregación de los fondos de los clientes está contemplado en la marco legal local.

FxPro ofrece Protección Contra Balance en Negativo a todos sus clientes como parte del Acuerdo de Clientes, siempre que no sea manipulada y aceptada de buena fe. Nos comprometemos con un estricta política que garantiza que nuestros clientes nunca pierden más que el total de sus depósitos.[:ar]

الفصل بين الأموال

أموال العميل جميعها التي يتم إيداعها بواسطة FxPro تكون مفصولة تماماً عن الأموال الخاصة بالشركة ويتم الاحتفاظ بها في حسابات بنكية منفصلة. هذا يضمن بأن الأموال التي تعود ملكيتها للعميل لا يمكن استخدامها لأي غايات أخرى. التقارير المالية الانتقالية والسنوية الخاصة بنا تخضع لتدقيق PWC في قبرص، وهي مؤسسة تدقيق حسابات دولية رائدة في مجالها، مما يضمن بأن جميع عملياتنا تتم وفقا لأعلى المقاييس.

حماية المستثمر

شركة FxPro UK المحدودة هي عضو في خطة التعويض في الخدمات المالية (FSCS) وشركة FxPro المحدودة للخدمات المالية هي عضو في صندوق تعويض المستثمرين (ICF). تعتمد الأهلية على حالة وطبيعة المطالبة المالية. الرجاء الرجوع إلى التوثيق القانوني الخاص بنا وسياسة التعويضات للحصول على مزيد من التفاصيل.

نحن نتخذ إجراءات إضافية

تشارك شركة FxPro مع العديد من المؤسسات المصرفية الكبرى، وتحتفظ بأموال العملاء في البنوك مثل Barclays Bank PLC، و Bank of America، و Royal Bank of Scotland. تضمن الحدود الداخلية تنويع أموال العملاء بين البنوك، في حين يتم رصد مخاطر الائتمان بشكل منتظم. تحفظ أموال العملاء فقط في الدول التي تدعم الفصل بين أموال العملاء من خلال الإطار القانوني المحلي.

تقدم FxPro ضمان حماية من الرصيد السالب لجميع عملائها كجزء من اتفاقية العميل طالما أنه لم يتم التلاعب بها وبقبولها بحسن نية. نحن ملتزمون بسياسة صارمة تضمن ألا يخسر العملاء أكثر من إيداعاتهم الكلية.[:ms]Sebagai entiti yang dikawal atur, FxPro memenuhi keperluan pengawalaturan berkaitan dana klien yang berikut:

Pengasingan Dana

Semua dana yang dideposit dengan FxPro adalah diasingkan sepenuhnya daripada dana syarikat sendiri dan disimpan dalam akaun-akaun bank yang berasingan. Ini memastikan bahawa dana milik pelanggan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan yang lain. Laporan kewangan interim dan tahunan kami diaudit di Cyprus oleh PWC, auditor kewangan global yang terkemuka, memastikan bahawa semua operasi kami dijalankan mengikut standard yang tertinggi.

Perlindungan Pelabur

FxPro UK Limited adalah ahli kepada Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan (FSCS) dan FxPro Financial Services Limited adalah ahli kepada Investors Compensation Fund (ICF). Kelayakan bergantung kepada status dan sifat tuntutan. Sila rujuk kepada dokumen perundangan dan polisi pampasan untuk maklumat selanjutnya.

Pengukuran tambahan yang kami ambil

FxPro bergabung dengan beberapa institusi perbankan utama, di mana dana klien disimpan dalam bank-bank seperti Barclays Bank PLC, Bank of America, dan Royal Bank of Scotland. Had dalaman memastikan kepelbagaian dana antara bank-bank, sementara risiko kredit dipantau dengan kerap. Dana klien adalah disimpan dalam bidang kuasa di mana pengasingan data klien adalah disokong oleh rangka kerja undang-undang tempatan.

FxPro menawarkan jaminan Perlindungan Baki Negatif kepada semua klien sebagai sebahagian daripada Perjanjian Klien, selagi ia tidak dimanipulasikan dan diterima seadanya. Kami komited kepada polisi yang ketat, memastikan bahawa klien mungkin tidak akan kerugian lebih banyak daripada jumlah deposit mereka.[:id]Sebagai sebuah entitas yang teregulasi, FxPro memenuhi persyaratan-persyaratan regulasi berikut ini terkait dengan dana-dana klien:

Pemisahan Jenis Dana

Semua dana klien yang disetorkan ke FxPro terpisah sepenuhnya dari dana perusahaan dan disimpan dalam rekening bank yang terpisah. Hal ini memastikan bahwa dana milik klien tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Laporan keuangan interim dan tahunan kami diaudit di Siprus oleh PWC, auditor keuangan global terkemuka, yang memastikan bahwa operasi kami dilakukan menggunakan standar tertinggi.

Perlindungan Investor

FxPro UK Limited adalah anggota dari Financial Services Compensation Scheme (FSCS) dan FxPro Financial Services Limited adalah anggota dari Investors Compensation Fund (ICF). Kelayakan tergantung pada status dan sifat klaim. Silakan lihat dokumentasi hukum dan kebijakan kompensasi untuk lebih jelasnya.

Tindakan-tindakan tambahan yang kami ambil

FxPro bermitra dengan beberapa lembaga perbankan besar, dengan dana klien tersimpan di bank-bank seperti Barclays Bank PLC, Bank of America, dan Royal Bank of Scotland. Batasan-batasan internal menjamin diversifikasi dana klien antar bank, sekaligus risiko kredit termonitor secara teratur. Dana klien hanya disimpan dalam yurisdiksi di mana pemisahan dana klien didukung oleh kerangka hukum setempat.

FxPro menawarkan Perlindungan Saldo Negatif kepada semua nasabah sebagai bagian dari Perjanjian Nasabah, asalkan tidak dimanipulasi dan diterima dengan iktikad baik. Kami berkomitmen terhadap kebijakan ketat yang memastikan bahwa nasabah tidak boleh pernah mengalami kerugian yang lebih daripada total simpanan mereka.[:zh]作为受监管机构, FxPro对于客户资金安全保障符合以下监管要求:

资金隔离

所有存在 FxPro 的资金都完全与公司的自由资金隔离,并保存在独立的银行帐户中。这能够确保属于客户的资金不会被用于任何其它目的。我们的中期和年度财务报表由PWC在塞浦路斯进行审计。PWC是一家领先的全球金融审计公司,能够确保我们的业务以可能的最高标准执行。

投资者保护

FxPro UK Limited 是金融服务补偿计划(FSCS)的成员,而 FxPro Financial Services Limited 则是 Investors Compensation Fund(ICF)的成员。资格取决于索赔的状态和性质。请参考我们的法律文件 和赔偿政策获得更多详情。

我们采取的其它措施

FxPro 客户的资金将分别存入投资级银行的不同账户之中。这些投资银行包括巴克莱国际银行,Bank of America和苏格兰皇家银行等。 本公司的内部管制确保了客户资金存放于不同银行的安全性。 我们也定期的检视银行的信用风险。客户资金只存放于受客户资金隔离法律规范的银行。

根据客户协议,FxPro为所有不滥用此服务的客户提供负余额保护。我们遵守严格的制度确保客户亏损额不会超过在FxPro的原始投资金额。[:cs]FxPro jako regulovaný subjekt splňuje následující regulační požadavky ohledně klientských prostředků:

Rozdělení prostředků

Všechny prostředky klientů uložené ve společnosti FxPro jsou zcela oddělené od vlastních prostředků a uložené na samostatních bankovních účtech. Díky tomu nebudou prostředky klientů použity pro žádné jiné účely. Naše dílčí a výroční finanční výkazy audituje na Kypru společnost PWC – významná, globální auditorská firma, která zajišťuje, aby naše obchodní činnost probíhala podle nejvyšších možných standardů.

Ochrana investorů

FxPro UK Limited je členem organizace Financial Services Compensation Scheme (FSCS) a FxPro Financial Services Limited je členem fondu Investors Compensation Fund (ICF). Způsobilost závisí na stavu a povaze nároku. Další podrobnosti najdete v naší právní dokumentaci a v rámci zásad kompenzace.

Další opatření, která děláme

Prostředky klientů společnosti FxPro se vkládají na samostatné účty u globálních bank, jako je Barclays PLC, Bank of America a RBS. Klientské prostředky se udržují pouze v jurisdikcích, kde místní právní struktura podporuje oddělení klientských prostředků.

FxPro nabízí všem klientům jako součást klientské smlouvy záruku ochrany proti negativnímu zůstatku, pokud s ní nebude manipulováno a bude přijata v dobré víře. Usilujeme o přísné zásady zajišťující, že klienti nikdy nepřijdou o více než svůj celkový vklad.[:hi]एक विनियमित इकाई के रूप में, FxPro ग्राहक निधि से संबंधित निम्नलिखित नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है:

निधियों का पृथक्करण

FxPro के पास जमा की गई ग्राहकों की सभी निधियाँ कंपनी की अपनी निधियों से पूर्णतः पृथक होती हैं और इन्हें अलग बैंक खातों में रखा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों से संबंधित धन का किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हमारी अंतरिम और वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट की लेखा-परीक्षा साइप्रस में पीडब्ल्यूसी द्वारा की जाती है, जो एक प्रमुख ग्लोबल वित्तीय लेखा परीक्षक है, और इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी गतिविधियां उच्चतम संभव मानकों से संचालित होती हैं।

निवेशक संरक्षण

FxPro UK Limited वित्तीय सेवा मुआवजा योजना (FSCS) का एक सदस्य है और FxPro Financial Services Limited, Investors Compensation Fund (ICF) का एक सदस्य है। पात्रता दावे की स्थिति और प्रकृति पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी कानूनी दस्तावेजीकरण और मुआवजा नीति को देखें।

हमारे द्वारा लिए गए अतिरिक्त उपाय

FxPro ने ग्राहक निधि को बैंकों में रखने के लिए कई प्रमुख बैंकिंग संस्थानों जैसे बार्कलेज बैंक पीएलसी, बैंक ऑफ अमेरिका, और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ भागीदारी की है। आंतरिक सीमाएं बैंकों के बीच ग्राहक निधि के विविधिकरण को सुनिश्चित करती हैं, जबकि क्रेडिट जोखिम की निगरानी नियमित रूप से की जाती है ग्राहक की निधि को केवल उन अधिकारक्षेत्रों में रखा जाता है जहाँ ग्राहक निधि का पृथक्करण स्थानीय क़ानूनी ढांचे से समर्थित होता है।

FxPro ग्राहक समझौते के भाग के रूप में सभी ग्राहकों को ऋण शेष सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है जब तक कि इसमें कोई हेर-फेर नहीं की जाती और इसे निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नीति हेतु प्रतिबद्ध हैं कि ग्राहक कभी-भी अपनी कुल जमा निधि से ज्यादा नहीं गवा सकते हैं।[:ko]법적 규제를 받는 독립체인 FxPro는 고객 자금에 대한 다음 규제 요건을 만족합니다:

자금 분리

FxPro에 입금된 고객의 자금은 모두 당사의 자금으로부터 완전히 분리되며, 별도의 은행 계정에 보관되어 고객의 자금이 다른 목적으로 사용될 수 없도록 합니다. 당사의 내부 재무 보고 및 연간 재무 보고 감사는 당사가 가능한 한 가장 높은 기준에 따라 사업을 영위하도록 선도적인 재무 감사 회사인 PWC에 의해 사이프러스에서 수행됩니다.

투자자 보호

FxPro UK Limited는 예금보험기구(FSCS, Financial Services Compensation Scheme)의 회원이며 FxPro Financial Services Limited는 투자자 보호 펀드(ICF, Investors Compensation Fund)의 회원입니다. 적용 대상 여부는 현재 상황과 클레임의 성격에 따릅니다. 자세한 내용은 당사의 법률 문서와 보상 규정을 참조하십시오.

우리가 취하는 추가 조치들

FxPro는 Barclays Bank PLC, Bank of America, Royal Bank of Scotland 등 세계 유명 은행들과 파트너십을 맺고 이 은행들에 고객 자금을 보관합니다. 또한 자금이 한 은행에 몰리지 않게 자체 조정을 하고 있으며 신용 위험도 정기 모니터링 하고 있습니다. 고객 자금은 고객 자금을 회사 일반 자금과 분리 보관하도록 법적으로 강제하고 있는 곳에 있는 은행에만 보관합니다.

FxPro는 조작되지 않고 선의로 받아들여진다면 고객 계약의 일환으로 모든 고객에게 마이너스 수지 보호 보장을 제공합니다. FxPro는 고객이 총 예금보다 더 잃지 않게 하도록 엄격한 정책에 최선을 다하고 있습니다.[:ur]ایک باضابطہ ادارے کے طور پر، FxPro کلائنٹ کے فنڈز سے متعلق مندرجہ ذیل انضباطی تقاضے پورے کرتا ہے:

فنڈز کی تفریق

کلائنٹس کے تمام فنڈز جو FxPro کے پاس ڈیپازٹ ہیں، انھیں کمپنی کے اپنے فنڈز سے الگ علیحدہ بینک کے اکاؤنٹس میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات یقینی ہوجاتی ہے کہ کلائنٹس کا فنڈ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ ہوسکے۔ ہمارے عبوری اور سالانہ مالی رپورٹوں کا آڈٹ قبرص کی PWC کے ذریعہ کیا جاتا ہے جو ایک ممتاز عالمی مالی آڈیٹر ہے، تاکہ ہمارے آپریشنز اعلی ترین ممکنہ معیار کے ساتھ رو بہ عمل لانا یقینی ہوجائے۔

سرمایہ کار کا تحفظ

FxPro UK Limited فائنانشیئل سروسز کمپینسیشن اسکیم(FSCS) کا ایک رکن ہے اور FxPro فائنانشیئل سروسز لمیٹیڈ ایک رکن ہے انویسٹرز کمپینسیشن فنڈ (ICF) کا۔ اہلیت کا انحصار دعوی کی حیثیت اور قسم ہر ہوتا ہے۔ براہِ کرم یہاں ہمارےقانونی دستاویز اور معاوضہ پالیسی کی مزید تفصیلات دیکھیں

اضافی اقدامات جو ہم کرتے ہیں

FxPro نے متعدد اہم بینکاری اداروں کے ساتھ شراکت داری کی ہے، اور کلائنٹ کے فنڈز بارکلیز بینک PLC، بینک آف امریکہ، اور رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ جیسے بینکوں میں رکھے گئے ہیں۔ اندرونی طور پر مقررہ حدود، بینکوں کے درمیان کلائنٹ کے فنڈز کے تنوع کو یقینی بنانی ہیں، جبکہ کریڈٹ رسک کی باقاعدگی سے نگرانی کی جاتی ہے۔ کلائنٹ کے فنڈز صرف انہی دائرہ اختیار میں رکھے جاتے ہیں جہاں کلائنٹ کے فنڈز کو الگ تھلگ رکھے جانے کو مقامی قانونی فریم ورک کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔

FxPro کلائنٹ ایگریمنٹ کے ایک حصے کے طور پر تمام گاہکوں کو منفی بیلنس سے تحفظ کی ضمانت پیش کرتا ہے، کہ جب تک اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی اور نیک نیتی سے قبول کیا جاتا ہے۔ ہم اس پالیسی پر سختی سے عمل پیرا رہنے کیلئے مصروف عمل ہیں کہ گاہکوں کو ان کے کل جمع شدہ سرمایہ سے زیادہ کا نقصان نہ پہنچے ۔[:th]เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีการควบคุม, FxPro มีปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับเงินของลูกค้า:

การแบ่งเงินทุน

จะมีการแยกเงินทุนทั้งหมดของลูกค้าที่ได้ฝากไว้กับ FxPro ออกจากเงินทุนของบริษัทและจะมีการเก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคารที่แยกต่างหาก นี่เป็นการรับรองว่าจะไม่มีการใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์อื่นใด รายงานทางการเงินกลางปีและรายปีของเราจะได้รับการตรวจสอบในไซปรัสโดย PWC ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบทางการเงินสากลชั้นนำเพื่อรับรองว่าการดำเนินการของเราเป็นการจัดการเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เป็นไปได้สูงสุด

การปกป้องนักลงทุน

FxPro UK Limited คือสมาชิกของ Financial Services Compensation Scheme (FSCS) และ FxPro Financial Services Limited คือสมาชิกของ Investors Compensation Fund (ICF) โดยความเหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานะและลักษณะของข้อเรียกร้อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงกับเอกสารทางกฎหมาย และนโยบายการจ่ายเงินชดเชย

มาตรการเพิ่มเติมที่เราใช้

FxPro เป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินรายใหญ่ ซึ่งเงินทุนของลูกค้าจะอยู่กับธนาคารหลักๆ เช่น Barclays Bank PLC, Bank of America และ Royal Bank of Scotland และมีข้อจำกัดภายในเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนของลูกค้าถูกกระจายไปในธนาคารต่างๆ โดยความเสี่ยงจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เงินทุนของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในเขตอำนาจศาลต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกรอบของกฎหมายท้องถิ่น

FxPro ให้บริการการป้องกันยอดเงินคงเหลือติดลบสำหรับลูกค้าทุกท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับลูกค้า, ตราบเท่าที่มีการจัดการที่ดีและเป็นที่ยอมรับ ทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่สูญเสียเงินทุนไปมากกว่าที่ได้ฝากเข้ามาทั้งหมด[:vi]Là một Nhà môi giới được cấp phép, FxPro đáp ứng và tuân thủ những yêu cầu sau đây liên quan đến Quỹ của Khách hàng

Tiền vốn được Tách riêng

Tất cả tiền vốn của khách hàng được gửi tại FxPro đều được tách riêng khỏi vốn của công ty và được lưu giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt. Điều này đảm bảo rằng tiền vốn của khách hàng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Các báo cáo tài chính giữa kỳ và hàng năm của chúng tôi đều được kiểm toán ở Síp bởi công ty PWC, một nhà kiểm toán tài chính hàng đầu thế giới, điều này đảm bảo các hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Bảo vệ Nhà đầu tư

FxPro UK Limited là thành viên của Tổ chức Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) và FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF). Điều kiện bồi thường phụ thuộc vào tình trạng và bản chất của khiếu nại. Quý vị vui lòng tham khảotài liệu pháp lý cùng chính sách bồi thường của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các tiêu chuẩn khác mà FxPro nắm giữ

FxPro là đối tác với nhiều Ngân hàng lớn của khu vực, và quỹ của khách hàng được giữ tại các ngân hàng như: Barclays Bank PLC, Bank of America và Royal Bank of Scotland. Những giới hạn nội bộ đảm bảo sự đa dạng của quỹ khách hàng, trong khi những rủi ro luôn được điều tiết. Quỹ khách hàng chỉ nằm trong quyền hạn của nơi mà quỹ này được giữ riêng biệt và được hỗ trợ bởi quy định pháp lý sở tại.

FxPro cung cấp Chính sách Bảo vệ tiền vốn âm tới tất cả khách hàng như một phần của Hợp đồng Khách hàng, vì nó không bị thao túng và được chấp nhận như một thiện chí. Chúng tôi cam kết tuân thủ với những chính sách nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng khách hàng sẽ không thua lỗ quá số tiền mà họ đã đầu tư.[:ja]金融規制を受ける企業として、FxProは顧客資金に関する以下の規制要求に応えます。

資金の分割

FxPro にお預けいただいた資金はすべて、会社自身の資金とは分離され、異なる銀行口座にて管理しております。このことにより、クライアントの資金が他の用途に使用できないようにしております。会計報告は中間報告・年間報告ともにキプロスにて、主要なグローバル金融監査会社であるPWCによる監査を受けており、手続きなどが最良のスタンダードに則って行われていることを保証しております。

投資家保護

FxPro UK Limited は金融サービス補償機構 (FSCS) の会員であり、FxPro Financial Services Limited はInvestors Compensation Fund (ICF) に加盟しております。これらによる補填資格の有無については、クレームの内容によりますので、弊社の 法規文書 と補填ポリシーにて詳細をご覧ください。

当社の追加基準

FxProは大手銀行と提携し、 バークレイズ・バンク・ピーエルシー、 バンク・オブ・アメリカ、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドといった銀行にてお客様の資金を保管しています。 内部制限により、信用リスクが常に監視下にある状態で、銀行内でのお客様の資金分散を保証します。

FxProでは顧客が総投資額以上の損失をしないためのクライアント契約の一部として、ネガティブ・バランス・プロテクションを提供しております。ネガティブ・バランス・プロテクションは、規制条件ではありませんが、FxProでは誠意によるものであり操作や乱用がされない限りこのサービスをご提供いたします。[:]