FxPro Leverage Information

FxPro sử dụng một mô hình đòn bẩy năng động, tự động điều chỉnh theo vị trí giao dịch của khách hàng. Khi khối lượng, mỗi dụng cụ, của khách hàng tăng lên, theo đó đòn bẩy tối đa được cung cấp giảm; theo bảng dưới đây. Cơ cấu đòn bẩy được áp dụng cho giao dịch ngoại hối trên MT4 và MT5.

Điều này được thực hiện cho mỗi giao dịch cặp tiền khác nhau, do đó nếu khách hàng có vị trí mở trên nhiều cặp khác nhau , tỷ lệ đòn bẩy sẽ được tính riêng trên mỗi biểu tượng ngoại hối. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch có 300 lot Mua vào USDJPY, và sau đó bắt đầu giao dịch EURUSD, độ biên yêu cầu cho EURUSD, sẽ không bị ảnh hưởng đến các vị trí USDJPY hiện có.

Tổng của các vị trí được tính toán theo cách sau: Hãy xem xét một nhà giao dịch, có 300 lot mua vào và 200 lot bán ra , để tính độ biên yêu cầu, nó có thể sẽ lấy bên có khối lượng lớn nhất (tổng số). Trong ví dụ này, bên có khối lượng lớn nhất là 300 lot, và như vậy, 300 sẽ có giá trị sử dụng trong tính toán độ biên yêu cầu. Ngoài ra, một thương nhân với sáu (6) vị trí của 50 lot mua (hoặc bán), và một thương nhân của một vị trí duy nhất của 300 lot mua (hoặc bán), sẽ có cùng độ biên yêu cầu như nhau; dành cho những tài khoản thiết lập tỷ lệ đòn bẩy giống hệt nhau.

Số lot mở Đòn Bẩy Tối Đa
0-100 Tối đa 1:500*
>100-200 Tối đa 1:200*
>200-300 Tối đa 1:100*
>300-500 Tối đa 1:50*
500+ Tối đa 1:33*

* hoặc đòn bẩy giao dịch, tùy theo mức nào nhỏ hơn

Xin lưu ý, rằng nếu tỷ lệ đòn bẩy ít hơn so với bảng giá trị cung cấp, thì sau đó tỷ lệ đòn bẩy sẽ được xem xét thay thế.

Ví dụ 1:

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:100

Xét một tài khoản USD với 300 lô MuaUSDJPY. Trong ví dụ này, tài khoản đòn bẩy là ít hơn hoặc bằng với tất cả giá trị của Bảng theo dõi đòn bẩy, nên độ biên yêu cầu sẽ không bị ảnh hưởng.

Comments are closed.